Vurderingsgrunnlag

Hva er vurderingsgrunnlag?

  • Vurderingsgrunnlaget er summen av de karakterer og kommentarer eleven har fått i et fag.
  • Et godt, kvalifisert vurderingsgrunnlag inneholder vurderinger fra flere forskjellige typer arbeider, og fra flere, forskjellige typer kunnskapsområder.
  • Et godt, kvalifisert vurderingsgrunnlag har oppdaterte vurderinger fra alle fagets hovedområder.

Hva kan skape et bredt vurderingsgrunnlag?

Skriftlig – muntlig?
Digital – analog?
Individuelt – par/gruppe?
Skolearbeid – hjemmearbeid?
Faktaoppgaver – drøftingsoppgaver?
Predefinert problemstilling – egen problemstilling?
Planlagt monolog – spontan samtale?
osv.

Vi bruker f.eks.:

- Skriftlig prøve
- Muntlig prøve
- Praktisk prøve
- Flervalgsprøve
- Presentasjon
- Foredrag
- Dramatisering/fremføring
- Innspilt film
- Hørespill
- Klasseromssamtaler
- Veiledning/undervisning av andre elever
- Kommentarer til andre elevers arbeider
- Vurdering av eget arbeid
- Fagartikkel
- Bloggtekst
- Veggavis/plakat
- Debattinnlegg/bloggkommentar
- Selvlaget elevbok (regelbok el.tilsv.)
- […]

Manglende vurderingsgrunnlag

  • Hvis eleven har så stor, manglende deltakelse at det er fare for at det ikke vil finnes noe godt vurderingsgrunnlag, blir elev og foreldre varslet.
  • Faglærer er da pliktig å gi eleven mulighet til å styrke vurderingsgrunnlaget, men eleven har også plikt til å gjøre seg tilgjengelig for vurdering.
  • Når faglæreren tilbyr ny vurderingsmulighet, forventes det at eleven deltar.
  • Selv om det tilbys ny prøving, er det ikke gitt at faglærer har anledning til å gjøre den like bred og grundig som ved den ordinære prøvingen.
  • I enkelte tilfeller kan slik ny prøving foregå som en spontan fagsamtale i korridoren.
  • Ved ny prøving, spontan eller ikke, er det fortsatt de opprinnelige kjennetegnene for måloppnåelse som brukes. Da er eleven allerede forberedt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License