Karakterer, kjennetegn og kompetanse

Dette er en samleside som handler om sammenhengen mellom kompetanse, læreplan, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og karakterer.

Eleven har krav på vurdering

Hovedregel: Eleven skal alltid ha vurdering uten karakter (som tekst), og normalt også vurdering med karakter.

 • All vurdering er målbasert, og målene skal være kjent på forhånd.
 • Det skal settes opp kjennetegn på måloppnåelse, slik at det er mulig å vurdere om mål er nådd eller ikke - og i hvor stor grad.
 • Kjennetegnene på måloppnåelse skal også være kjent på forhånd for elevene.
 • Eleven skal vite om det som foregår kommer til å bli en del av lærerens vurderingsgrunnlag eller ikke. Det er viktig å kunne prøve seg frem uten at det får direkte konsekvenser for karakteren.

NB: Det er likevel ikke noe krav at eleven skal varsles direkte før hver gang det skal foregå vurdering. Det er tilstrekkelig at elevene på generell basis er kjent med hva slags situasjoner som er vurderingssituasjoner og ikke. Tilsvarende, generelle krav gjelder også for mål og kjennetegn, det er tilstrekkelig at de på forhånd fremkommer tydelig gjennom en periodeplan.

Vurderingsskalaer i fag

I vurdering med karakter følges skalaen 1-6. Lærere kan gi grensekarakterer, men i halvårsvurdering og som standpunkt- og eksamenskarakter (sluttvurdering) gis det bare hele tall.

Karakter Beskrivelse Grad av måloppnåelse
6 Eleven har framifrå kompetanse i faget høy
5 Eleven har mykje god kompetanse i faget høy
4 Eleven har god kompetanse i faget middels
3 Eleven har nokså god kompetanse i faget middels
2 Eleven har låg kompetanse i faget lav
1 Eleven har svært låg kompetanse i faget lav

Fritak fra vurdering

 • Hovedregelen gjelder fortsatt: Eleven skal alltid ha vurdering uten karakter (tekst).
 • Fritak fra nynorsk er egentlig bare et fritak fra å få karakter. Eleven skal fortsatt følge undervisning og ha prøver, men få vurdering uten karakter.
 • Elever med individuell opplæringsplan (IOP) som har spesialundervisning, kan stort sett velge om de skal ha karakter eller ikke. De skal uansett ha vurdering uten karakter.
 • Elever som er fullstendig fritatt fra undervisning i hele fag, er de eneste som heller ikke skal ha vurdering uten karakter. Det er meget sjelden.

Kompetanse og mål

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.1

 • Det er elevenes kompetanse som måles, se definisjon ovenfor.
 • Læreplanen definerer mål for utgangen av 10. klasse (kompetansemål).
 • Delmålene underveis for 8. og 9. klasse settes av skolen/læreren selv (læringsmål).

Når vi setter delmål, og setter opp kjennetegn på måloppnåelse, må vi ivareta behovet for å vurdere både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Her er noen sammenhenger mellom karakternivå og hva vi da mener vi bør finne i elevenes prestasjoner:

Kunnskaper (Blooms taksonomi)

1–2: Gjengi, forklare, formulere (hukommelse, forståelse)
3–4: Anvende, sammenlikne, klassifisere (tillempe, analysere)
5–6: Utlede, vurdere, bedømme, beslutte (syntese, vurdering)

Ferdigheter (Simpsons taksonomi)

1–2: Oppdage, delta, velge (persepsjon, handlingsberedskap)
3–4: Imitere, kopiere, tilpasse, rette feil, utføre (imitasjon, vane)
5–6: Produsere, reparere, gjennomføre, beherske, fornye (komplekse/utvidete ferdigheter)

Holdninger (Kratwohls taksonomi)

1–2: Oppfatte, adlyde, holde ut, være glad for (mottakelighet, reagering)
3–4: Godta, anerkjenne, ta ansvar for, foretrekke (verdsetting)
5–6: Identifisere seg med, avklare, vurdere, internalisere, påvirke (organisering og valg av verdisystemer)

Typiske spørsmål til kompetansenivåene

kompetansenivå (karakter) Spørsmålsstilling
Lav (1-2) Hva skjedde…? Hvor mange…? Hva er …? Hvem var det som…? Kan du navnet på…? Hva menes med…? Beskriv hva som hendte da….? Hvilket svar er riktig…?
Middels (3-4) Hvordan kan du forklare…? Oppklar hvorfor… Forklar/ belys… Vet du om et annet tilfelle der…? Grupper i forhold til følgende egenskaper… Hva ville endres hvis…? Hvilke spørsmål ville du stille om…?
Høy (5-6( Hvordan er … sammenlignet med…? Hva ser du som andre mulige resultater? Hvorfor skjedde forandringene? Hva er noen av årsakene til disse problemene? Hvordan skiller du mellom … og … ? Er det en bedre løsning å …? Hvordan ville du ha håndtert …? Hvilke endringer på … vil du anbefale? Hvordan ville du like det hvis … og hvorfor? Finn en annen løsning på… Utvikle et forslag til noe som kan …

(Spørsmålene er eksempler, og karakternivåene er ikke absolutte)

Hva bruker læreren som grunnlag for vurdering?

Ved å variere rammene for elevens arbeid, får vi muligheten til å se elevens kompetanse best mulig. Det er kanskje også noen arbeidsformer som passer noen elever bedre enn andre, så elevens mulighet til å vise seg frem, blir også bedre.

Rammer - enten/eller, både/og …

 • Skriftlig – muntlig
 • Digital – analog
 • Individuelt – par/gruppe
 • Skolearbeid – hjemmearbeid
 • Faktaoppgaver – drøftingsoppgaver
 • Predefinert problemstilling – elevens egen problemstilling
 • Planlagt monolog – spontan samtale
 • […]

Forskjellige typer aktuelle elevarbeider

 • Skriftlig prøve
 • Muntlig prøve
 • Praktisk prøve
 • Film
 • Presentasjon
 • Foredrag
 • Dramatisering/fremføring
 • Klasseromssamtaler
 • Fagartikkel
 • Veiledning/undervisning av andre elever
 • Kommentarer til andre elevers arbeider
 • Vurdering av eget arbeid
 • Fagfellevurdering av andre elevers arbeid
 • Annonse
 • Debattinnlegg/bloggkommentar
 • Selvlaget elevbok (regelbok el.tilsv.)
 • […]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License