Karakterer, kjennetegn og kompetanse

Dette er en samleside som handler om sammenhengen mellom kompetanse, læreplan, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og karakterer.

Eleven har krav på vurdering

 • Eleven skal alltid ha vurdering uten karakter (som tekst), og normalt også vurdering med karakter.
 • Vurdering er målbasert, og målene skal være kjent på forhånd.
 • Det skal settes opp kjennetegn på måloppnåelse, slik at det er mulig å vurdere om mål er nådd eller ikke - og i hvor stor grad.
 • Kjennetegnene på måloppnåelse skal også være kjent på forhånd for elevene.

Vurderingsskalaer i fag

I vurdering med karakter følges skalaen 1-6. Lærere kan gi grensekarakterer, men i halvårsvurdering og som standpunkt- og eksamenskarakter (sluttvurdering) gis det bare hele tall.

Karakter Beskrivelse Grad av måloppnåelse
6 Eleven har framifrå kompetanse i faget høy
5 Eleven har mykje god kompetanse i faget høy
4 Eleven har god kompetanse i faget middels
3 Eleven har nokså god kompetanse i faget middels
2 Eleven har låg kompetanse i faget lav
1 Eleven har svært låg kompetanse i faget lav

Fritak fra vurdering

 • Hovedregelen gjelder fortsatt: Eleven skal alltid ha vurdering uten karakter (tekst).
 • Fritak fra nynorsk er egentlig bare et fritak fra å få karakter. Eleven skal fortsatt følge undervisning og ha prøver, men få vurdering uten karakter.
 • Elever med individuell opplæringsplan (IOP) som har spesialundervisning, kan stort sett velge om de skal ha karakter eller ikke. De skal uansett ha vurdering uten karakter.
 • Elever som er fullstendig fritatt fra undervisning i hele fag, er de eneste som heller ikke skal ha vurdering uten karakter. Det er meget sjelden.

Kompetanse og mål

 • Det er elevenes kompetanse som måles. De skal kunne møte nye utfordringer med de kunnskapene, ferdighetene og holdningene de har.
 • Læreplanen definerer mål for utgangen av 10. klasse (kompetansemål).
 • Delmålene underveis for 8. og 9. klasse settes av skolen/læreren selv (læringsmål).

Når vi setter delmål, og setter opp kjennetegn på måloppnåelse, må vi ivareta behovet for å vurdere både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Her er noen sammenhenger mellom karakternivå og hva vi da mener vi bør finne i elevenes prestasjoner:

Kunnskaper (Blooms taksonomi)

1–2: Gjengi, forklare, formulere (hukommelse, forståelse)
3–4: Anvende, sammenlikne, klassifisere (tillempe, analysere)
5–6: Utlede, vurdere, bedømme, beslutte (syntese, vurdering)

Ferdigheter (Simpsons taksonomi)

1–2: Oppdage, delta, velge (persepsjon, handlingsberedskap)
3–4: Imitere, kopiere, tilpasse, rette feil, utføre (imitasjon, vane)
5–6: Produsere, reparere, gjennomføre, beherske, fornye (komplekse/utvidete ferdigheter)

Holdninger (Kratwohls taksonomi)

1–2: Oppfatte, adlyde, holde ut, være glad for (mottakelighet, reagering)
3–4: Godta, anerkjenne, ta ansvar for, foretrekke (verdsetting)
5–6: Identifisere seg med, avklare, vurdere, internalisere, påvirke (organisering og valg av verdisystemer)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License