Vurdering i orden

Vurdering i orden er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-6 (karakterskala), § 3-15 (halvårsvurdering) og § 3-19 (sluttvurdering). Her gjengis skolens tolkning og praksis rundt gjeldende regelverk.

Karakter og varsling

Orden vurderes etter karakterskalaen GOD - NOKSÅ GOD - LITE GOD. Ved fastsettelse av ordenskarakter skal elevens forutsetninger for å ha god orden legges til grunn.

Hovedgrunnlaget for fastsetting av standpunktkarakter skal være elevens orden det siste halvåret. I helt spesielle tilfeller kan elever som viser svært stor fremgang i løpet av semesteret vurderes spesielt.

Det skal gis skriftlig varsel til eleven og foreldre hvis en ser at en elev kan komme til å få NOKSÅ GOD eller LITE GOD i orden. Varselet skal gis i så god tid at bedre innsats kan påvirke karakteren. Skolen bruker et eget skjema for dette. Ved nedsatt karakter i orden skal karakteren følges av en muntlig halvårsvurdering uten karakter.

Trinnene gjennomfører hver termin en midtveisvurdering av alle elevene som kvalitetssikring av den oppfølgingen elevene har krav på. Eventuelle varsler om fare for nedsatt karakter sendes ut fortløpende, evt. etter midtveisvurderingen.

Hva vurderes i ordenskarakteren?

Generelt

 • skolens ordensreglement legges til grunn
 • om eleven er forberedt til undervisningen
 • arbeidsvaner
 • arbeidsinnsats

Spesielt

 • Fremmøte (forsentkomming og udokumentert fravær)
 • Glemming av skolesaker (bøker, utstyr, gymtøy)
 • Manglende innleveringer og lekser
 • Manglende innsats i timene
 • Røyking , snusing og rusing
 • Snøballkasting
 • Utenfor skolens område uten tillatelse
 • Hærverk

Hvilke grenser gjelder?

 • 0-10 anmerkninger gir karakteren GOD. Ved første termin på 8. trinn gjelder 0-15 anmerkninger.
 • NOKSÅ GOD gis når eleven viser klare avvik fra vanlig orden, 11-30 anmerkninger. Ved første termin på 8.trinn gjelder spennet 16- 35.
 • LITE GOD gis i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden.

Mer enn 30 (35) anmerkninger gir karakteren LITE GOD dersom anmerkningene viser en bred mangel på orden. Med bred mangel på orden menes manglende orden innenfor flere av områdene listet opp over. Dersom anmerkningene er innenfor et smalt område, gis karakteren NOKSÅ GOD og en skarp kommentar om forholdene legges til.
På 8. trinn brukes LITE GOD i svært sjeldne tilfeller og i samråd med rektor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License