Vurdering i atferd

Vurdering i atferd er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-6 (karakterskala), § 3-15 (halvårsvurdering) og § 3-19 (sluttvurdering). Her gjengis skolens tolkning og praksis rundt gjeldende regelverk.

Karakter og varsel

Atferd vurderes etter karakterskalaen GOD - NOKSÅ GOD - LITE GOD. Ved fastsettelse av atferdskarakter skal elevens forutsetninger for å ha god atferd legges til grunn. Det skal gis skriftlig varsel til eleven og foreldre hvis en ser at en elev kan komme til å få NOKSÅ GOD eller LITE GOD i atferd. Varselet skal gis i så god tid at bedre innsats kan påvirke karakteren. Skolen bruker et eget skjema for dette.

Trinnene gjennomfører hver termin en midtveisvurdering av alle elevene som kvalitetssikring av den oppfølgingen elevene har krav på. Eventuelle varsler om fare for nedsatt karakter sendes ut fortløpende, evt. etter midtveisvurderingen.

Ved nedsatt karakter i atferd skal karakteren følges av en muntlig halvårsvurdering uten karakter.

Hva vurderes i atferdskarakteren?

Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor andre, og om eleven viser hensyn og respekt.

  • Hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte
  • Forstyrrelser
  • Om elevene innretter seg etter de beskjeder og retningslinjer som er gitt
  • Mobbing
  • Fusk/ tyveri / stygg språkbruk
  • Gjentakende brudd på ordensreglene
  • Udokumentert fravær kan føres under atferd

Hvilke grenser gjelder?

  • NOKSÅ GOD gis når eleven viser klare avvik fra vanlig atferd.
  • LITE GOD gis i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig atferd. Ved første termin på 8. trinn brukes LITE GOD i svært sjeldne tilfeller (og etter drøfting med rektor).

Her er det grad av alvorlighet som må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Altså ingen kvantitativ norm. Hovedgrunnlaget for fastsetting av standpunktkarakter skal være atferden det siste halvåret. En skal vanligvis ikke legge avgjørende vekt på enkeltepisoder. I helt spesielle tilfeller kan elever som viser svært stor fremgang i løpet av semesteret vurderes spesielt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License