Vernerunde på elevenes områder

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §4

En gang i året uføres vernerunder på fysisk skolemiljø for å avdekke forbedringsområder og for å kunne vurdere behovet for eventuelle forebyggende tiltak. Formålet med vernerundene er å avdekke svakheter i det fysiske skolemiljøet, og sette i verk forbedringstiltak.

Egne rapporter blir ført under vernerundene. Disse blir fulgt opp i ettertid med en egen tiltaksplan for å gjøre eventuelle forbedringer.

Det psykososiale miljøet følges systematisk opp i forbindelse med den årlige elevundersøkelsen. Rapporten derfra følges opp i medbestemmelsesmøtet med verneombud til stede, og bearbeides i personalet på den måten som avtales der. Den videre prosessen skal ivareta behovene for både korrigerende og forebyggende tiltak.

Skolemiljøutvalget (SMU) er det samme som skolens samarbeidsutvalg (SU), og har felles møtetid. SMU og SU konstitueres i det første møtet på høsten. Deltakelsen i SU er utvidet blant foresatte og elever slik at de har flertall i saker som angår SMU. Rektor er sekretær for SU/SMU, og referatene arkiveres i websak.

Område Oppfølging Hyppighet/frist
Overordnet ansvar Rektor løpende
Rapportering av avvik Rektor, avdelingsledere og VO ved behov løpende
Oppfølging av avvik Rektor, avdelingsledere og VO ved behov løpende
Vernerunde Rektor, VO, avdelingsleder med ansvar for bygget årlig
Vedlikehold av interne rutiner1 Rektor og avdelingsledere løpende, gjennomgang pr. 15.08. årlig


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License