Utviklingssamtalen
%C3%A5rshjul%20hjem-skole%20%28skygge%29.png

Utviklingssamtalen ved Hauger skole er knyttet til forskrift om foreldresamarbeid (jfr. Forskrift til opplæringsloven § 20-3).

[…] Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.

Hva er utviklingssamtalen?

I starten av hvert halvår, etter elevsamtalen og før hhv. høstferien og vinterferien, innkalles elev og foreldre til utviklingssamtale. Utviklingssamtalen skal klargjøre hvordan eleven, foreldrene og skolen skal samarbeide for å legge til rette for elevens utvikling og læring.

Kontaktlærer sender innkalling når tiden for samtale nærmer seg. Utviklingssamtalen varer i 30 min.

Innhold

Utviklingssamtalen skal handle om

 • elevens utvikling ift kompetansemålene
 • hvordan eleven arbeider til daglig
 • evaluering/vurdering av målene som ble avtalt ved forrige samtale
 • trivsel, samspill og elevmiljø
 • informasjonsutveksling mellom skole og hjem

For nye elever i 8. klasse er det viktigste at foreldre og lærer skal bli kjent med hverandre, og læreren skal få bedre kjennskap til sentrale styrker og utfordringer det ble samarbeidet om på barneskolen.

Forberedelse

Grunnlaget for utviklingssamtalen er

 • elevens halvårsvurderinger både med og uten karakter fra forrige termin,
 • elevens fravær og anmerkninger,
 • målene som ble avtalt ved forrige utviklingssamtale,
 • emner hjemmet spesielt ønsker å ta opp, og
 • eventuelle temaer/avtaler/satsninger som videreføres fra elevsamtalen.

Det sendes hjem et skjema for utviklingssamtalene, som bl.a. inneholder spørsmål om trivsel, krenkelser og mobbing.

Det forutsettes at alle har satt seg inn i informasjonen som hører til disse prikkpunktene. Foreldre og elever tar med seg spørsmål og prioriteringer om fag og evt. andre ting som bør tas opp, og læreren tar med seg eventuelle emner som videreføres fra elevsamtalene.

Oppsummering

Resultatet av samtalen skal være inntil tre mål for kommende halvår, som nedfelles skriftlig og som konkretiserer hva eleven selv må gjøre, og hva øvrige parter skal gjøre for å hjelpe eleven videre.

 • En liste over mål og tiltak signeres ved samtalens slutt, sammen med en beskrivelse av elevens psykososiale læringsmiljø, og distribueres til alle parter.
 • Det legges en kopi i elevmappen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License