Utforming og innredning

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §9

Rektor har ansvar for å melde behov for eventuelle forbedringer til Bærum kommune som eier av bygget, v/eiendomsforvalter. Rektor har i samarbeid med eiendomsavdelingen ansvar for tilrettelegging, kontroll og utbedring.

Skolebygningen er i hovedsak anlagt i 1969 og i utgangspunktet ikke tilpasset dagens krav om universell utforming. Følgende tilpasninger er kommet til gjennom årene:

  • Lett fysisk tilkomst for personer med ulike funksjonshemminger: Det er etablert trappeheis mellom 1. og 2. etasje. Bygningene har rampe ved inngangsdører, og lave terskler til elevarealene. Rømning fra 2. etasje foregår med trapp og forutsetter bistand fra andre.
  • Forsvarlig sykkelparkering på anviste områder: Etablert med stor sykkelparkering på NØ-siden av skolebygningen
  • Møbler og inventar er tilpasset til brukerne: Pulter og stoler er regulerbare.
  • Kilder som forurenser, slik som kopimaskiner, skrivere og telefakser er plassert i isolerte og ventilerte rom så langt som mulig: For det meste ivaretatt.

Punktene ovenfor skal ivaretas og om mulig utvikles ved nybygg, ombygging eller utskifting av inventar.

Særlig om tilpasning til funksjonshemmede

Skolen er ikke universelt utformet, og søker derfor å gjøre tilstrekkelige tilpasninger når det blir behov for det, etter følge rutine:

  1. Når skolen blir kjent med at det kommer en funksjonshemmet elev, etableres en kontaktperson som koordinerer skolens innsats. Eleven og familien skal ha en kontaktperson for tilpasning gjennom hele sin tid på skolen.
  2. Eiendomsavdelingen varsles.
  3. Det inngås et samarbeid med den funksjonshemmede, støtteapparatet, skolen og eiendomsavdelingen for å tilpasse nødvendige deler av bygning, inventar og rutiner.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License