Trivsel og psykososiale forhold

Kartlegging og oppfølging

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §12

Det gjennomføres systematisk kartlegging av psykososiale forhold i forbindelse med

  • elevsamtaler,
  • utviklingssamtaler og
  • den årlige elevundersøkelsen.

Hver høst gjennomføres også en trivselsundersøkelse gjennom tjenesten klassetrivsel.no, i samarbeid med Bærum kommunes trygg-kontakt. Ved behov gjennomfører skolen en ekstra, anonym trivselsundersøkelse.

Alle elever skal ha minst to elevsamtaler i året med kontaktlærer. Disse skal være planlagt og gjennomføres etter vedtatte rutiner.

Det skal gjennomføres to utviklingssamtaler i året. Eleven skal være med på samtalene. Det spørres spesifikt om elever blir plaget eller mobbet i disse møtene. Dersom foreldre ikke møter til samtalene, skal de kalles inn en gang til ved personlig kontakt. Hvis de da ikke møter, sendes det skriftlig informasjon om eleven til hjemmet, og det legges kopi av informasjonen i elevmappen, med dato for innkallinger og informasjon. Skjer dette mer enn en gang, skal rektor kobles inn.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig på alle trinn. Resultatene formidles til personalet, FAU, samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU). Skolen bruker resultatene aktivt i videre planarbeid for å få til forbedringer. Alle kontaktlærerne har ansvar for å følge opp i sine klasser, og kollektivt ansvar for å gjennomføre tiltak på hele trinnet.

Planverk, rutiner og informasjonsarbeid

Grunnlagsdokumentene omtalt nedenfor er publisert på skolens nettsider. Se også «Tiltaksplan for elevenes HMS», foran i denne planen under §4 om internkontroll.

Skolens ordensregler gjennomgås med personalet, foreldrene og elevene en gang i året, ved oppstart av nytt skoleår. Det holdes to klasseforeldremøter i året. I august/september og i januar/februar samler rektor foreldrene til felles info i gymsalen før de klassevise møtene.

Ved Hauger skole finnes også et eget «Vennemanifest», som omtaler gode vaner elevene kan ha for å skape trygge rammer for hverandre. Manifestet gjennomgås hvert år, og presenteres for alle. Det er elevrådet som forestår det arbeidet, og rektor tar manifestet med til FAU og SU/SMU.

Planverket for et trygt og godt skolemiljø i bærumsskolen viser rutiner for personalet når de avdekker mobbesaker og arbeider elevenes læringsmiljø. Ved skolestart hver høst gjennomfører personalet drøftinger om varslingsplikt og -rutiner, slik planen beskriver.

Etter skolestart gjennomføres en innskolingsperiode, der det brukes tid på å la elevene bli kjent, finne gode arbeidsformer og trygge roller. Det brukes mest tid på 8. trinn, men også 9. og 10. trinn gjennomgår en slik oppstart for å finne tilbake til hverandre etter en lang ferie. Alle klasser jobber med klasseregler ved inngangen til hvert nye skoleår.

Det finnes i tillegg en egen «Sosial handlingsplan for Hauger skole» for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Planen inneholder et årshjul og en serie konkrete tiltak og aktiviteter som gjennomføres i klassene hver høst.

Elevrådet driver ulike komiteer. Flere av komiteene arbeider spesielt med å fremme et godt psykososialt miljø, som komiteen for allmøter, komiteene for de forskjellige festene og komiteen for fredagsaktiviteter.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License