Plan over tiltak i internkontroll, elevens skolemiljø

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §4

Tiltaksplan for elevenes skolemiljø, og HMS-kalender
Tiltaksplan for å fremme elevenes helse, miljø og sikkerhet på skolen er hjemlet i opplæringsloven §9a-2, §9a-3, §9a-4 og §9a-5.

De viktigste føringene er:
• Det skal arbeides systematisk for å fremme elevenes trygghet og sosiale tilhørighet.
• Skolens ledelse og ansatte har hovedansvaret for gjennomføringen av arbeidet.
• Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring ut fra hva som er naturlig på det enkelte årstrinn.

Tiltaksplan.png


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License