Skader og ulykker

Varslingsrutiner ved skader og ulykker

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

Skolen og skolens ansatte, rutiner

Bærum kommune har egne tiltakskort for

 • Elev eller ansatt blir utsatt for ulykke ("mindre ulykke")
 • Stor ulykke
 • Kriseledelse
 • … og konkrete hendelser utenfor skolens kontroll (force majeure).

Kontaktinformasjon for varsling

 • Oppdaterte foreldrelister finnes på kontoret, og kan tas med som kopi til turer o.l.
 • Kontaktinformasjon finnes i Tieto. Foresatte kan selv ajourføre den.

Når eleven blir syk i løpet av skoledagen

 • Skolen sender ikke syke elever hjem uten å ha avklart det med foresatte.
 • Foresatte overtar ansvaret når eleven forlater skolens område.
 • Den lærer som har timen, sørger for at foresatte kontaktes for å avtale hva som skjer. Det er tre alternativer
  • Eleven sendes hjem for egen maskin.
  • Eleven hentes av foresatte.
  • Eleven forblir på skolen og prøver litt til, med avtale om enten å ta kontakt med helsesøster eller ny kontakt med hjemmet hvis det blir verre.
 • Læreren sørger for å oppdatere fraværssystemet, og informerer kontaktlærer.

Mindre skader

 • Mindre skader håndteres på skolen.
 • Noen ganger må foreldrene tilkalles og eleven hentes hjem.
 • Om eleven trenger lege eller tannlegebesøk, er det oftest foreldrene som følger barnet dit. Unntaket er hvis skaden er så akutt at legebesøk ikke kan vente, da varsles foreldrene og skolen sørger for legetilsyn så snart som mulig.
 • Ved behov for tilsyn som følge av skade i skoletiden skal skolen skrive skademelding og rapportere til NAV. Foreldre skal informeres om at skademelding sendes. Foreldre bør ta kontakt med skolen så snart som mulig dersom eleven er til behandling som følge av skade i skoletiden, og skolen ikke har informert om at det sendes skademelding.

Større skader og ulykker

 • Rektor varsler foreldre ved større skader eller ulykker, i samråd med politiet.
 • Det er rektor som svarer pressen, i samarbeid med kommunens informasjonsavdeling.
 • Ved stor ulykke vil kommunens kriseledelse blir etablert. Skolen følger retningslinjer herfra, samt fra politiet.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License