Rutiner for håndtering av klager på skolemiljøet

Rutine for håndtering av avvik og klager på skolemiljøet fra foresatte/elever

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §4

  • Se flytdiagram nedenfor.
  • Dersom klagen handler om psykososialt miljø, og det er bedt om tiltak, utløses rutiner som beskrevet i «Plan for et trygt og godt skolemiljø».
  • Dersom klagen handler om fysisk miljø, undersøkes mulighetene for å rette opp avviket internt. Det inkluderer kommunikasjon med vaktmester og tilsynsvakter og eventuelle endringer i lokale rutiner.
  • Skyldes avviket bygningstekniske forhold utenfor skolens ansvarsområde, eller renhold, meldes det gjennom avvikssystemet.
  • Rektor følger opp at det skrives tiltaksplan når det bes om tiltak innenfor psykososialt miljø, og enkeltvedtak når det bes om tiltak knyttet til fysisk miljø. Det skal settes tidsfrister for utbedring, og klager holdes informert.
Handlingsdiagram%20kap%209A%20og%20BV%20Hauger.pdf


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License