Rutiner for brann

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

  • Det blir holdt brann- og evakueringsøvelser for elevene minst to ganger pr. år. Øvelsene avholdes hhv. tidlig i høstsemesteret og på våren. Dersom øvelsen ikke er tilfredsstillende, øver vi flere ganger til vi er fornøyd.
  • Ved brann skal elevene forlate klasserommene og stille opp for telling på anvist plass.
  • Evakueringsrutiner ved brann blir gjennomgått med elever og personalet årlig.
  • Oppdaterte papirer finnes i skolens brannperm.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License