Rutiner for avfallshåndtering

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §24

  • Alle klasserom har hver sin søppelbøtte for usortert avfall, og egen eske for papp/papir.
  • Søppelbøtten tømmes daglig av renholderne.
  • Papirsøppelet i klasserom tømmes av elever, i fellesrom og personalrom tømmes det av tilsynsvakt.
  • Papirsøppel kastes i egnet container i skolegården.
  • Usortert søppel kastes i komprimator i skolegården.
  • Skolen bestiller egnet container når det er nødvendig, f.eks. ved opprydding i lokaler.

Spesialavfall

  • Lysstoffrør, lyspærer og batterier leveres av vaktmester til sentralen på Rud.
  • Maling og løsemidler og kjemikalier leveres på Isi gjenvinningsstasjon. Rektor delegerer levering av spesialavfall til kvalifisert personell, eller bestiller tjenesten.
  • Sprøytespisser leveres til vaktmester, som samler dem og leverer på Isi gjenvinningsstasjon.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License