Rutiner for avfallshåndtering

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §24

  • Alle skoler i Bærum har fra høsten 2019 innført kildesortering på lik linje med husholdningene.
  • Alle klasserom har en stasjon for sortert avfall, hhv. plast, papir, restavfall og organisk avfall.
  • Det er utplassert større containere i skolens fellesarealer, og beholdere for tømming utendørs.
  • Bærum kommune definerer arbeidsdelingen for tømming av beholdere, mellom renholdspersonell, tilsynsvakter og klassene.
  • Skolen bestiller egnet container når det er nødvendig, f.eks. ved opprydding i lokaler.

Spesialavfall

  • Lysstoffrør, lyspærer og batterier leveres av vaktmester til sentralen på Rud.
  • Maling og løsemidler og kjemikalier leveres på Isi gjenvinningsstasjon. Rektor delegerer levering av spesialavfall til kvalifisert personell, eller bestiller tjenesten.
  • Sprøytespisser leveres til vaktmester, som samler dem og leverer på Isi gjenvinningsstasjon.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License