Risikovurdering og vernerunde

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

  • Det er utarbeidet egne skjemaer for vernerunder.
  • Risikovurdering gjennomføres systematisk i forbindelse med ombygging og bruksendring, og ellers når det varsles om forhold som bør undersøkes videre.
  • Ved risikovurdering og vernerunde knyttet til elevenes områder, involveres elevene i prosessen (jf. §4).


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License