Opplysnings- og informasjonsplikt

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §5

Rektor skal informere kommunalsjefen for skole, foreldre og/eller elevene om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Eksempler på hva rektor skal informere om:

  • Inneklimamålinger som viser vedvarende avvik
  • Avdekking av mobbing
  • Sikkerhetsmessige forhold
  • Bruk av kjemikalier
  • Planlagt byggearbeid
  • Særlige smittesituasjoner
  • Manglende godkjenning i samsvar med § 6.

Melding skal dokumenteres som avvik.

Telefon- og adresselister skal være lett tilgjengelig og holdes oppdatert kontinuerlig. Listen blir utarbeidet hvert år ved oppstart av nytt skoleår, og supplert etter behov. Skolekonsulent utfører dette arbeidet.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License