Opplæring i håndtering av kjemikalier og sikker jobbutførelse

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

Generelt

 • Skolen har kjemikalier lokalisert på tre steder i elevens områder:
  • Forberedelsesrommet til naturfagrommene
  • Mat og helse-rommene
  • Sløydrommet.
 • Rommene disponeres av faglærerne i de respektive fagene, og er ikke tilgjengelige for elever uten følge av ansatte.
 • Det er bare faglærer, eller andre ansatte som har fått opplæring, som har anledning til å håndtere kjemikaliene.
 • For naturfagforsøk er det laget sikkerhetskort for de vanligste forsøkene.
 • Se retningslinjer for elektronisk stoffregister og datablader nedenfor.

Faglærers kompetanse

 • Faglærer er selvstendig ansvarlig for å vurdere og oppdatere egen kompetanse i å håndtere de aktuelle kjemikalene.
 • Spørsmål om opplæring rettes til seksjonsleder.

Fagseksjonsleders ansvar

Fagseksjonsleder

 • har ansvaret for at alle som underviser i faget er fortrolig med instruksene for håndtering av kjemikaliene i bruk, og for at HMS-reglene blir fulgt av den enkelte, også under for- og etterarbeid.
 • sørger for nødvendig opplæring hvis faglærer etterspør, og det er relevant for skolens undervisning og opplæring.
 • sørger for at sikkerhetsdatablader oppdateres årlig. Databladene skal finnes i perm på fagrommet, i perm på kontoret, og i elektronisk stoffergister.
 • påser at sikkerhetsinstruksen for bruk av fagrommet er oppdatert og at opplæring blir gitt. Sikkerhetsinstruksen skal henge som oppslag i fagrommet, og finnes elektronisk på itslearning og i åpen nettløsning.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License