Kontroll med inneklima

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §19

Inneklima

  • Det finnes ingen arealer som kan brukes til garderobe. Elevene bærer yttertøy med seg inn i klasserommet, og bruker utesko hele dagen.
  • Klasserommene har skap og vindusposter. Kontaktlærere har rutine for å sørge for rydding av åpne flater.
  • Klasserommene er gjennomgående små. Skolen har et maksimalt, fast elevtall på 25 elever i klasserommene.
  • Inneklimaet er godkjent etter rapport pr. 07.03.2017.

Temperatur

  • Alle rom som vender mot øst, sør og vest har mekanisk, automatisk solavskjerming.
  • Temperaturen i klasserommene reguleres ved bruk av elektriske ovner. Ovnene har to styringssystemer. På veggen i alle klasserom står en termostat som styrer strøm av/på til ovnene. På hver ovn finnes det i tillegg en individuell termostat, og muligheter for dag-/nattsenking. Innstillingene på hver ovn lar seg ikke beskytte, og elevene læres opp i å la ovnen stå i ro.
  • Vaktmester har rutine for å gå gjennom alle klasserom om morgenen i vintersesongen for å kontrollere temperaturen.

Luftkvalitet

  • Klasserommene ventileres med gulvaggregater, og lærerne informeres om hvordan de brukes og hvordan det er best å plassere elevene i forhold til aggregatene. Alle klasserom har vinduer som kan settes åpne i friminuttene ved behov.
  • Det ble foretatt nye målinger av luftkvaliteten etter rehabiliteringen sommeren 2016.

Radon

  • Radon ble målt i 2009, og er på akseptabelt nivå. Neste måling er satt til 2019.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License