Hygieneregler ved sår og blodsøl

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

Generelt

Bruk engangshansker.

Behandling

 • Stans blødning.
 • Rens sår med egnet middel.
 • Småsår og rifter plastres.
 • Ved større blødning skal blødningen begrenses/avgrenses. Helsesøster tilkalles, hvis mulig.
 • Hvis sårkantene ikke lar seg lukke ordentlig inntil hverandre, eller den skadde gjennomgår trykkfall/sjokk, sendes den skadde videre til legevakt.
 • Hvis skaden er større enn skrubbsår/småsår/rift, skriver skolekonsulent skademelding til NAV.

Etterarbeid

 • Tørk opp blodsøl med papirhåndkle eller lignende.
 • Vask deretter tilsølte flater med klorinoppløsning i forholdet 1 del klorin og 3 deler vann.
 • Der det er kjent smitte, skal flaten desinfiseres med papir fuktet i klorin i en time og deretter rengjøres.
 • Kast blodtilsølt materiale i lukket plastpose.
 • Vask hendene etter sårstell.
 • Hvis du får blodsøl på deg, vask det vekk så fort som mulig under rennende vann.
 • Blodtilsølte tekstiler vaskes i vaskemaskin på minimum 80 grader.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License