Fusk, plagiering og (u)redelig bruk av kilder

Definisjoner og tips

Fusk
Brudd på de retningslinjer som er satt for kommunikasjon og/eller bruk av hjelpemidler på en prøve eller i en annen vurderingssituasjon. Som fusk regnes også plagiering.
Plagiering
Kopiering av tekst utover rimelig mengde for sitatbruk, samtidig med at det ikke fremkommer at teksten er skrevet av andre, slik at det ser ut som det er eleven selv som er forfatteren. De samme prinsippene gjelder for presentasjoner og andre, muntlige arbeider.

Retningslinjer for håndtering av fusk og plagiering

 1. Fusk skal ikke forekomme. Som fusk regnes også plagiering, og situasjoner der en elev har ikke-tillatte hjelpemidler i umiddelbar nærhet.
 2. Elever har selv ansvar for ikke å stille seg i en slik situasjon at mistanke om fusk oppstår.
 3. Det er læreren/vakten som avgjør om det foreligger fusk eller ikke, og eleven skal få beskjed om det så snart som mulig. Tekster som er skrevet digitalt, men som leveres som papirutskrift, bør kunne ettersendes digitalt for plagiatkontroll dersom læreren ønsker det.
 4. Ved fusk på prøver kan eleven bortvises, eller prøven avbrytes, dersom lærer finner det nødvendig.
 5. Ved fusk er hovedregelen at hele arbeidet ikke vurderes, selv om det bare er til deler av oppgaven det er avdekket fusk.
 6. Det er opp til læreren å avgjøre om det i så fall blir mulighet for ny prøving eller ikke innenfor det samme temaet, og evt. hvordan og når det skal skje.
 7. Underkjente arbeider som fører til at eleven mangler vurdering innenfor et hovedområde i læreplanen, kan føre til manglende grunnlag for karakter den terminen.
 8. I fag der kildebruk inngår i den kompetansen som skal måles, kan gjentatt plagiering føre til lav karaktervurdering i faget.
 9. Det føres atferdsanmerkning for fusk, med presisering av fag, oppgavetype og beskrivelse av hva som er avdekket.
 10. For elever på 9. og 10. trinn sendes det også hjem varsel om fare for nedsatt karakter i atferd. Dersom det oppstår flere atferdsanmerkninger - inkludert tilfeller av fusk, og uavhengig av fag - settes karakteren ned direkte. Skolen har eget skjema for varsling.
 11. For elever på 8. trinn sendes informasjon til foresatte om fusk og avvist vurdering, for retur med signatur. Skolen har et standardbrev for dette.
 12. For eksamen gjelder egne retningslinjer.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License