Godkjenning av skolen

Krav om godkjenning

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §6

  • Søknad om godkjenning utarbeides i samarbeid med eiendomsavdelingen ved etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.
  • Hauger skole er bygget som en femparallell skole. Etter vedtak i 2016 er maksimalt antall faste elever pr. klasserom satt til 25, med bakgrunn i tidligere inneklimakartlegging.
  • Hauger skole gikk gjennom en lett rehabilitering sommeren 2016. Ny prosess for godkjenning ble iverksatt, og gjennomført våren 2017:
  1. Rutiner og internkontroll: Det ble holdt møte for gjennomgang 25.01.2017 med Bærum kommune, Folkehelsekontoret. Godkjent.
  2. Inneklima: Måleresultater fra 2012 var ikke tilfredsstillende. I ukene 7-9 2017 ble det foretatt nye målinger av inneklimaet. Godkjent.
  3. Radon: Målinger fra 2009 viser resultater innenfor det som er akseptabelt.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License