Fravær - registrering og rutiner

Mål

Gode rutiner for fraværsføring skal sikre at

 • alt fravær blir kontinuerlig registrert
 • elever og foreldre alltid skal kunne stole på at fraværsregistreringen er oppdatert
 • skole og hjem har en tett dialog om elevens fravær
 • planen "Fraværsføring bærumsskolen" følges opp

Slik kan foreldre følge opp

 • Foreldre kan kontrollere elevens fravær i Tieto-appen. Fraværet er oppdatert til kl. 16.
 • Dersom elevene er fraværende uten foreldres viten, blir hjemmet kontaktet samme dag.
 • Fravær meldes gjennom Tieto-appen før skoledagen begynner.
 • Ved ikke-planlagt fravær over flere dager, varsles skolen hver dag.
 • Ved planlagt fravær over en eller flere hele dager, skal det søkes om permisjon gjennom Bærum kommunes skjemaordning. Se mer om permisjon på Bærum kommunes nettsider.
 • Ved planlagt fravær i enkelttimer (tannlege o.l.) informeres kontaktlærer så raskt som mulig. Hvis det er satt opp en vurderingssituasjon i klassen på samme tid, må klassens faglærer få særskilt beskjed slik at det kan gjøres individuelle avtaler om ny vurdering.
 • Ved fravær over tre dager, anbefaler skolen å innhente sykmelding.
 • Skolen må ha dokumentasjon om fravær innen tre dager etter at fraværet er avsluttet.

Skolens rutiner

Alle lærere

 • Dersom foreldrene ikke har varslet om fravær, ringer kontaktlærer til foreldrene for å avklare fraværet på elevens første fraværsdag. Hvis kontaktlærer ikke er tilgjengelig, skal avdelingsleder varsles.
 • Fravær føres daglig og er oppdatert til kl. 16.
 • Fravær føres som "R" (registrert) inntil det avklares om fraværet var gyldig (G) eller ikke (IG).

Kontaktlærer

 • Kontaktlærer mottar meldinger som kommer gjennom Tieto-appen. Fraværssystemet oppdateres så raskt som mulig samme dag.
 • Kontaktlærer er ansvarlig for å avklare om fraværet var gyldig (G) eller ikke (IG), og endre til riktig kode i fraværssystemet.
 • Kontaktlæreren har ansvaret for at fravær i flere enkelttimer omregistreres til fravær for en hel dag når det er aktuelt. Dette gjøres normalt i løpet av en uke.
 • Månedlig gjennomgang av fravær, lf. definisjonen av hva som er alvorlig skolefravær i "Fraværsrutiner bærumsskolen" (side 6).
 • Bekymringsfullt fravær varsles skolens ledelse, se planen "Fraværsrutiner bærumsskolen".

Skolens systematikk

 • Kontaktlærer oppsummerer fravær i egen gruppe hver måned.
 • To ganger pr semester – gjennomgang av fravær på trinn/teamtid med avdelingsleder.
 • To ganger pr semester – ledelsen gjennomgår skolens samlede fravær
 • Oppfølging av bekymringsfullt fravær følger planen "Fraværsrutiner bærumsskolen".
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License