Elevsamtalen
%C3%A5rshjul%20hjem-skole%20%28skygge%29.png

I begynnelsen av hvert halvår innkalles elevene til en samtale med kontaktlæreren. På Hauger skole gjøres forberedelsene til elevsamtalen skriftlig. Elevene får spørsmål og problemstillinger de skal forberede seg til å snakke om.

Det settes opp en tidsplan for når hver av elevene skal ha elevsamtale. Rammen for elevsamtalen er 20 minutter.

Hva er en elevsamtale?

Elevsamtalen er knyttet til underveisvurdering (jf. forskrift til opplæringslæringsloven §3-11):

 • […] Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.
 • […] Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga […].

Elevsamtalen skal handle om

 1. Utvikling ift. kompetansemålene, med utgangspunkt i halvårsvurderingen fra forrige termin (unntatt ved oppstart i 8. klasse) - for eksempel slik at samtalen i august forholder seg til halvårsvurderingene fra juni.
 2. Arbeidsrutiner, orden og atferd.
 3. Trivsel og psykososiale forhold.
 4. For nye elever i 8. klasse er det viktigste med samtalen at elev og lærer skal bli kjent med hverandre.

Forberedelser

 • Skjema: "Forberedelse til elevsamtale". Inneholder bl.a. spørsmål om trivsel og arbeidsrutiner. Eleven tar med stikkord til samtalen.
 • Skjema: "Mine målsettinger". Forslag til sosiale mål og faglige mål (to av hver) skal være utfylt før elevsamtalen. Konkrete målsettinger eller delkompetanse (karakterer er ikke mål i seg selv).

Oppfølging

 • Resultatet av samtalen kan være avtaler om bestemte satsninger – eller også emner, mål og drømmer.
 • Det føres ingen referater fra selve elevsamtalen, unntatt målene som avtales.
 • Viktige avtaler og utfordringer kan følges opp gjennom utviklingssamtalene, hvor også foreldrene deltar.
 • Både elev og kontaktlærer kan be om flere elevsamtaler dersom det skulle være behov for det.

Elevsamtalene er i utgangspunktet personlige og konfidensielle mellom elev og kontaktlærer. Lærer vil ikke bringe videre informasjon fra møtet verken til foreldre eller til andre lærere uten at det er avklart med eleven på forhånd, med noen unntak:

 • De avtalte sosiale og faglige målene skal følges opp senere, og må være kjent for foreldre.
 • Foreldre har også krav på informasjon om elevens daglige arbeid og utviklingen knyttet til fagenes kompetansemål (se utviklingssamtalen).
 • Skolen har plikt til å informere foreldre om emner som er sentrale for utøvelsen av foreldreansvaret. Informasjonsplikten ses i forhold til personopplysningsloven og ungdommens økende rett til å forvalte eget rykte og person, og beskyttelse mot krenking av privatlivets fred.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License