Avviksbehandling

Avviksbehandling generelt

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §4

Hendelser og forhold som ikke er i samsvar med målsettinger/krav og fastlagt praksis er avvik. Dette kan for eksempel være:

 • Arbeidsulykker
 • Uheldige miljøforhold (psykisk og fysisk miljø)
 • Tekniske feil ved bygg, installasjoner og utstyr
 • Brudd på prosedyrer, lover og regler

Avvik er negative faktorer i skolen som alle må hjelpe til med å fange opp og eliminere. Registrering og rapportering av avvik er derfor en viktig oppgave for alle ansatte.

 • Enkeltstående brudd på regelverket som umiddelbart kan rettes opp og ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles som avvik.
 • Dersom det oppstår ulykker eller tilløp til ulykker, skal skadeomfanget stoppes/avgrenses straks om det er mulig. Varsling skal utføres etter gjeldende HMS-plan.
 • Den som oppdager avvik fyller ut elektronisk rapporteringsskjema og melder fra til rektor umiddelbart.
 • Både rektor og avdelingsledere har åpne dører, og enhver uheldig hendelse rapporteres fortløpende og korrigeres umiddelbart.

Korrigerende tiltak

 • Alle hendelser skal behandles så grundig som nødvendig for å unngå at lignende skjer igjen. Hendingsforløp og årsak skal derfor kartlegges.
 • Forslag til forbedringer skal vurderes i samråd med de som blir berørt av slike forbedringer, og kan for eksempel være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer.
 • Den som melder avviket, skal ha tilbakemelding på resultatet av behandlingen.
 • Denne planen skal oppdateres og holdes ved like slik at system og praksis til enhver tid stemmer overens.

Rektor skal sørge for at det gjennomføres minst en årlig revisjon av håndboka. Ved større avvik eller avvik som gjentar seg, bør systemet suppleres med ytterligere rutiner eller tiltak. Større endringer i organisasjonen eller aktiviteter, skal tas inn i systemet umiddelbart.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License